Samenspel

Wat is Sherborne Samenspel?
Sherborne Samenspel is een "doe"-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek. 

Wat is Sherborne?                                                         
De Sherborne bewegingspedagogiek is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw door de Engelse bewegingspedagoog Veronica Sherborne. De basisideeën voor haar methode zijn gebaseerd op natuurlijke bewegingen van het jonge kind (zie Theoretisch kader voor verdere uitleg).

Veronica Sherborne legt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Zij zag dat sociaal-emotionele problemen ook tot uiting komen in de lichaamstaal van het kind (bijvoorbeeld: verkrampt, gesloten, of juist ongecontroleerd en vluchtig). Als leerling van danschoreograaf Rudolf Laban, gebruikte zij zijn observatiemethode om het lichaam en bewegingen op een objectieve en gestructureerde wijze te observeren en analyseren.

Op basis hiervan bood ze kinderen doelgericht en op speelse wijze allerlei bewegingspelvormen aan, waardoor het kind heel basaal met zijn lijf leerervaringen op kon doen. Het toenemende lichaamsbesef bleek direct gevolgen te hebben voor de wijze waarop het kind zich beweegt, en ook positieve veranderingen teweeg te brengen in het gedrag, de emoties en de manier waarop het kind relaties aangaat. 

Wat is Sherborne Samenspel?
Later is de Sherborne bewegingspedagogiek internationaal overgenomen en doorontwikkeld, waardoor specialisaties voor verschillende doelgroepen zijn ontstaan. Sherborne Samenspel is een Nederlandse specialisatie, ontwikkeld door Els Hasselaar en Lidwien Mineur,  die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Binnen deze methode is het niet de Sherborne begeleider die spelvormen met het kind doet, maar de ouders zelf. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen.

Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier. Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen, wordt dat deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zo veel mogelijk gecompenseerd.

Er wordt bij deze behandeling van uit gegaan, dat het mogelijk is om een verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen. Positieve ervaringen komen naast de eerder opgedane ervaringen te staan. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen terug gekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen verder aan de slag kunnen.